Privacy Policy M&W Advocatenkantoor Bvba

Korte samenvatting

Doel van dit document

Dit beleid beschrijft hoe M&W Advocatenkantoor Bvba uw informatie verzamelt en gebruikt en welke informatie aan de betrokkenen moet worden verstrekt.

Algemene richtlijnen

In deze Privacy Policy leggen we uit hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, hoe en voor welke doeleinden we uw persoonsgegevens mogen gebruiken, aan wie uw persoonsgegevens door ons kunnen worden bekendgemaakt, hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren en hoe we uw persoonsgegevens beschermen.

Verder bevat deze Privacy Policy belangrijke informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals uw recht op toegang, updaten en corrigeren van uw persoonsgegevens, uw recht om bezwaar aan te tekenen, uw rechten om niet deel te nemen aan marketingcommunicatie en uw recht om uw toestemming in te trekken (indien expliciete toestemming is gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken).

Daarom raden we u aan om deze Privacy Policy zeer zorgvuldig te lezen.

Deze Privacy Policy kan wijzigen over termijn. De meest recente versie van de Privacy Policy is beschikbaar op onze website www.mw-advocatenkantoor.be. U kunt ons ook vragen om u een kopie van de meest recente versie van dit privacy beleid te sturen.

Let op: door gebruik te maken van onze diensten en onze website en door uw persoonsgegevens met ons te delen, erkent u dat uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt zoals beschreven in deze privacy policy.

1. Wie zijn wij?

M&W Advocatenkantoor Bvba bestaat uit twee vrouwelijke, enthousiaste advocaten, waar u terecht kan voor juridisch advies en ondersteuning in verschillende materies. We richten ons zowel op bedrijven, eenmanszaken als op particulieren en proberen zo veel mogelijk op maat van de cliënt te werken. Niet alleen wanneer er reeds problemen zijn ontstaan, maar ook en vooral preventief kunnen wij u bijstaan.

In het kader van onze activiteiten en om efficiënt te werken, verzamelen, bewaren, onthullen en/ of verwerken wij persoonsgegevens over mensen met wie wij werken. Dit kunnen werknemers, contractanten, medewerkers, klanten, leveranciers en tegenpartijen zijn. Daarnaast kunnen we wettelijk verplicht zijn om informatie te verzamelen en te gebruiken om te voldoen aan bepaalde wettelijke vereisten.

Voor de doeleinden van deze Privacy Policy betekent ‘verwerking’ elke bewerking of reeks handelingen die wordt uitgevoerd op uw gegevens, al dan niet geautomatiseerd, zoals verzameling, opname, organisatie, structurering, opslag, aanpassing of wijziging, opvraging, raadpleging, gebruik, openbaarmaking door verzending, beperking, verwijdering of vernietiging.

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy, is onze onderneming een Verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot uw persoonsgegevens die wij verwerken.

2. Uw privacy is belangrijk voor ons

Wij waarderen uw recht op privacy en streven ernaar uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wij zijn van mening dat de juiste verwerking van uw persoonsgegevens een integraal onderdeel vormt van onze activiteiten en het handhaven van uw vertrouwen. We waarderen de onderliggende principes van de GDPR ten volle en ondersteunen en houden ons aan de bepalingen ervan.

We zullen de gegevensbeschermingsbeginselen naleven door ervoor te zorgen dat al uw persoonsgegevens:

 • Eerlijk en rechtmatig verwerkt worden op een transparante manier
 • Enkel worden verwerkt voor specifieke en beperkte doeleinden
 • Adequaat en relevant zijn en de verzameling ervan beperkt wordt tot het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken. Wij zullen geen onnodige persoonsgegevens verwerken.
 • Nauwkeurig en up-to-date worden gehouden
 • Niet langer worden bewaard dan nodig
 • Verwerkt worden in overeenstemming met uw recht op informatie, correctie of verwijdering
 • Beschermd worden door technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen
 • Niet overgedragen worden aan derden
3. Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

In het kader van onze diensten of door onze website te gebruiken, kunnen we persoonsgegevens verzamelen met betrekking tot werknemers, contractanten, medewerkers, klanten, leveranciers en tegenpartijen.

4. Hoe verzamelen wij persoonsgegevens met betrekking tot u?

We kunnen op verschillende manieren informatie over u verzamelen:

 • Rechtstreeks in verband met een effectieve of potentiële zakelijke relatie of werkrelatie met ons
 • Wanneer u onze website bezoekt door middel van cookies
 • Doorsturen van een CV
 • Via publieke bronnen zoals LinkedIn of de bedrijfswebsite van de organisatie
  waarvoor u werkt.
 • Via andere bronnen, zoals huidige en voormalige werknemers van het bedrijf waarvoor u werkt of collega’s of via derde partijen waaraan u toestemming hebt gegeven om informatie over u bekend te maken
5. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

De informatie die wij verzamelen, hangt af van de aard van de betrokkene en de relatie van ons met u. We kunnen eventueel volgende informatie van u verzamelen:

 • Persoonsgegevens zoals naam, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat en informatie over partner en kinderen
 • Contactgegevens zoals telefoonnummer, post- of e-mailadres of andere contactgegevens
 • Bedrijfscontactinformatie, zoals functie, afdeling en naam van het bedrijf of de organisatie
 • Betalingsgegevens, inclusief bankrekeningnummer
 • Inhoud die u verstrekt (zoals foto’s, artikels, beoordelingen, persoonlijke informatie)
 • Kwalificaties, CV, referenties
 • Inhoud die u beschikbaar maakt via sociale media-accounts, waaronder LinkedIn of Facebook
 • Aanwezigheids- en afwezigheidsinformatie
6. Voor welke doeleinden gebruiken we uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Uitvoering van de overeenkomst die we met klanten hebben
 • Beheer van klanten- of leveranciersbestanden
 • Betaling van facturen en incasso van schulden
 • Communicatie over onze diensten
 • Informatieve doeleinden inzake juridisch belangrijke onderwerpen
 • Naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming en/ of toepasselijke wet- en regelgeving
 • Beschermen tegen en voorkomen van fraude en ongeoorloofde transacties
 • Om onze rechten te beschermen evenals onze goederen of personeel
 • Alle andere doeleinden van verwerking die met u zijn overeengekomen

Om ons onze diensten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, is het essentieel dat we de informatie kunnen verzamelen en gebruiken zoals beschreven in deze Privacy Policy.

Dit betekent dat het verzamelen van gegevens grotendeels noodzakelijk is voor het vervullen van de relatie die we met u hebben, en waar dat niet het geval is, hebben we een gerechtvaardigd belang bij het verzamelen van uw persoonsgegevens of hebben we deze informatie nodig om te voldoen aan wettelijke en regelgevende verplichtingen. Als we geen legitiem belang hebben of als we uw informatie niet per se nodig hebben om de relatie die we met u hebben te vervullen, zullen we uw uitdrukkelijke toestemming vragen.

Wanneer we uw persoonsgegevens verwerken op basis van expliciete toestemming, moet u er rekening mee houden dat u het recht hebt om deze toestemming op elk gewenst moment in te trekken. U kunt dit doen door een verzoek te sturen naar info@mw-advocatenkantoor.be

7. Met wie delen we uw persoonsgegevens?

In het kader van de doeleinden zoals hierboven vermeld, kunnen we uw persoonsgegevens delen met derden, zoals banken en IT-providers.

We zullen ervoor zorgen dat, waar nodig, contractuele waarborgen worden geïmplementeerd om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen wanneer uw persoonsgegevens aan een derde partij worden bekendgemaakt.

Uw persoonsgegevens zullen niet worden overdragen aan partijen die zich in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden.

Uw persoonsgegevens en/ of persoonsprofielen zullen nooit worden verkocht aan derden.

8. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij ze verwerken (we verwijzen naar de doeleinden zoals hierboven vermeld in paragraaf 6).

Normaal gezien bewaren we uw persoonsgegevens voor de duur van de zakelijke relatie die we met u hebben en gedurende een periode van maximaal 8 jaar na het einde van het contract of de aan u geleverde diensten. Alleen wanneer wij wettelijk verplicht zijn of wanneer dit noodzakelijk is om onze belangen te verdedigen in het kader van een gerechtelijke procedure, zullen wij uw persoonsgegevens langer bewaren.

9. Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

We zullen de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen implementeren om een adequaat beveiligingsniveau te waarborgen voor uw persoonsgegevens. Wij beschermen uw persoonsgegevens tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde publicatie of toegang.

Deze maatregelen omvatten o.a. de volgende maatregelen met betrekking tot uw persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of op welke manier dan ook verwerkt:

  • Voorkomen dat onbevoegde personen toegang krijgen
  • Voorkomen van ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking
  • Ervoor zorgen dat personen die recht hebben op het gebruik van uw persoonsgegevens alleen toegang hebben tot bepaalde persoonsgegevens, aangezien hun recht op toegang in overeenstemming moet zijn met hun toegangsrechten
  • Ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens niet kunnen worden gelezen, gekopieerd, gewijzigd of verwijderd door personen die niet over de juiste bevoegdheid beschikken om dit te doen
  • Ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt in overeenstemming met de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld
  • Bescherming tegen wijziging
  • Beveiligen tegen vernieling of verlies
  • Gegevensherstelprocedures
  • Anti-malware-besturingselementen
  • Beveiligingsupdates

We verbinden ons ook om periodieke risicobeoordelingen van de geïmplementeerde beveiligingscontroles uit te voeren.

We zullen bovendien ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat onze dienstverleners zich aan deze Privacy Policy houden, en dat ze voldoen aan de GDPR en de lokale privacywetgeving.

Verder proberen we ervoor te zorgen dat we uw persoonsgegevens juist en up-to-date houden. Met het oog hierop verzoeken wij u ons op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens (zoals een wijziging van uw contactgegevens).

10. Wat zijn uw rechten en hoe kan u deze uitoefenen?

U hebt de volgende rechten:

 • Informatie over en toegang tot uw persoonsgegevens
 • Verbeteren van uw persoonsgegevens
 • Verwijderen van uw persoonsgegevens (‘recht om te worden vergeten’)
 • Beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, vaak voorkomend en machinaal leesbaar formaat en om uw persoonsgegevens naar een andere organisatie te (doen) zenden

Lees hieronder meer over deze rechten en omstandigheden waarin u deze rechten kunt uitoefenen.

Recht op informatie en recht op toegang tot uw persoonsgegevens

U kunt op elk gewenst moment meer informatie vragen over onze verwerkingsactiviteiten en de persoonsgegevens die wij over u bewaren.

Recht op verbetering van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens

U hebt het recht om te vragen dat wij uw persoonsgegevens die onjuist of onvolledig zijn verbeteren of vervolledigen.

Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens (‘recht om te worden vergeten’)

U kunt ons verzoeken om (een deel of geheel van) uw persoonsgegevens te verwijderen:

 • Wanneer de verwerking niet langer nodig is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor we deze hebben verzameld of hebben verwerkt;
 • Wanneer de verwerking op uw toestemming was gebaseerd en u hebt besloten om die toestemming in te trekken;
 • Wanneer u andere redelijke gronden heeft om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Wanneer we uw persoonsgegevens onrechtmatig zouden verwerken;
 • Wanneer uw persoonsgegevens moeten worden gewist in overeenstemming met een wettelijke verplichting waaraan we moeten voldoen.

In sommige gevallen kunnen we weigeren uw persoonsgegevens te verwijderen:

 • voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 • voor de naleving van een wettelijke verplichting;
 • voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische vorderingen

Recht op beperking van verwerking

U kunt ons verzoeken om (tijdelijk of permanent) de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken in de volgende situaties:

  • als u de juistheid van uw persoonsgegevens hebt betwist, gedurende de periode waarin wij dit moeten nakijken;
  • Wanneer de verwerking onwettig lijkt en u ons verzoekt het gebruik van uw gegevens te beperken in plaats van deze te verwijderen
  • Wanneer we de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden van de verwerking, maar u ze wel nodig heeft voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische vorderingen;
  • In afwachting van de verificatie of onze legitieme gronden voorrang hebben boven de uwe in het kader van een bezwaar

Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

U kunt onder bepaalde omstandigheden bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, wanneer deze verwerking is gebaseerd op onze “legitieme belangen”. Als we hiermee instemmen, zullen we uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende legitieme redenen hebben om dit te doen, of omdat een dergelijke verwerking echt noodzakelijk is.

U hebt ook het recht om niet te worden onderworpen aan profilering voor marketingdoeleinden.

Recht op gegevensoverdracht

In sommige gevallen hebt u het recht om al uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, vaak voorkomende en machinaal leesbaar formaat en het recht om deze gegevens naar een andere Verwerkingsverantwoordelijke te verzenden. Dit recht is van toepassing:

 • Indien de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op de noodzaak van de uitvoering van een overeenkomst; en
 • In het geval dat de verwerking gebeurt op geautomatiseerde wijze.

U hebt eveneens het recht om een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit of andere overheidsinstelling.

Als u één van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, kunt u een verzoek sturen naar info@mw-advocatenkantoor.be

11. Gebruik van cookies

We gebruiken bepaalde cookies op onze website. Sommigen van hen zijn essentieel om onze website te laten werken, andere dienen om u een betere, snellere en veiligere gebruikerservaring te bieden.

Cookies zijn kleine stukjes gegevens die via uw browser op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen. Voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken en hoe u cookies kunt beheren, verwijzen wij naar onze website waar u uw voorkeurinstellingen kan wijzigen.

12. Contact

Indien u vragen, opmerkingen of klachten hebt met betrekking tot deze Privacy Policy of de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, neem dan gerust contact met ons op:

 • M&W Advocatenkantoor Bvba ter attentie van Melissa Vande Reyde, Oudstrijderslaan 50 bus 0.1, 3140 Keerbergen
 • per e-mail via info@mw-advocatenkantoor.be