Algemene voorwaarden van M&W Advocatenkantoor BVBA

 1. M&W Advocatenkantoor is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (burgerlijke vennootschap in de vorm van een BVBA), opgericht naar Belgische recht en stelt zich tot doel de advocatuur te beoefenen in de meest ruime zin van het woord. Haar zaakvoerder is ingeschreven bij de Balies van Leuven en Mechelen
 2. Huidige algemene voorwaarden gelden voor diensten geleverd door M&W Advocatenkantoor BVBA, haar vennoten, medewerkers en personeel.
 3. De aansprakelijkheid van M&W Advocatenkantoor BVBA, haar vennoten, medewerkers en personeel is beperkt tot het netto dekkingsbedrag van haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De beroepsaansprakelijkheid is gedekt door een collectieve verzekeringspolis onderschreven door de Orde van Vlaamse Balies. Indien er, om welke reden dan ook, geen uitkering uit hoofde van de verzekering mocht plaatsvinden dan is de aansprakelijkheid van M&W Advocatenkantoor BVBA, haar vennoten, medewerkers en personeel beperkt tot het bedrag van de door de cliënt betaald erelonen voor de door M&W Advocatenkantoor BVBA verstrekt diensten die aanleiding geven tot de aansprakelijkheid.
 4. De erelonen van M&W Advocatenkantoor BVBA variëren tussen de 125 EUR excl BTW per uur voor particulieren en de 145 EUR excl BTW per uur voor bedrijven en personen met een BTW nummer. De verplaatsing- en wachttijden zijn vastgesteld op een uurtarief van 105 EUR per uur excl BTW voor particulieren en 110 EUR excl BTW per uur voor bedrijven. Bij hoogdringdheid worden de tarieven, na voorafgaandelijke kennisgeving, met 10% verhoogd. De procedurekosten en erelonen aan derden zijn aan de opgegeven kosten van de prestant.
 5. De provisienota’s van M&W Advocatenkantoor BVBA zijn betaalbaar binnen de 7 dagen na verzending, de staten van kosten en erelonen binnen de 14 dagen na verzending. Bij gebrek aan tijdige betaling zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten verschuldigd aan conventionele intrestvoet van 8% per jaar tot op de datum van volledige betaling. In dat geval is eveneens een forfaitaire vergoeding verschuldigd voor administratieve en buitengerechtelijke inningskosten ten bedrage van 10% van de hoofdsom, met een minimum van 50 EUR. M&W Advocatenkantoor kan het dossier “On Hold” plaatsen tot dat alle achterstallige provisies en/of erelonen voldaan zijn. Voor rappels i.v.m. onbetaalde erelonen wordt telkens 5 min aangerekend.
 6. Alle rechten m.b.t. de intellectuele prestaties die M&W Advocatenkantoor BVBA bij uitvoering van de hem toevertrouwde opdracht ontwikkelt of gebruikt, daaronder begrepen adviezen , werkwijzen, contracten, ontwerpen van procedurestukken, komen toe aan M&W Advocatenkantoor BVBA, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen. Behoudens uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke instemming van M&W Advocatenkantoor BVBA, is het de cliënt verboden de intellectuele verwezenlijkingen of de vastleggingen daarvan te verspreiden, openbaar te maken of te exploiteren op eender welke wijze.
 7. M&W Advocatenkantoor Bvba mag uw persoonlijke gegevens verwerken doch enkel voor de doeleinde van de behandeling van uw dossier(s) en zal uw gegevens nooit zonder uw toestemming meedelen aan derden. Uw gegevens worden gedurende maximaal 8 jaar bijhouden. M&W advocatenkantoor Bvba heeft een privacy policy waarin de regels omtrent gegevensbeheer zijn opgenomen. Op aanvraag kan men een kopie hiervan bekomen.
 8. M&W Advocatenkantoor BVBA stort alle bedragen die zij voor zijn cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan zijn cliënt. M&W Advocatenkantoor BVBA mag op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon. Zij brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten van M&W Advocatenkantoor BVBA te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen. M&W Advocatenkantoor BVBA stort alle bedragen die zij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden, onmiddellijk door aan deze derden.
 9. M&W Advocatenkantoor BVBA is onderworpen aan de wet van 18 januari 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten. Ingevolge deze wetgeving is M&W Advocatenkantoor BVBA ertoe verplicht haar cliënten te identificeren en een aantal stukken ter staving van de identiteit op te vragen en te bewaren. Wanneer er feiten worden vastgesteld waarvan het kantoor weet of vermoed dat ze verband houden met witwaspraktijken of terrorisme, dient in overeenstemming met deze wetgeving de informatie te worden overgemaakt aan de Stafhouder van de Orde. Deze laatste beslist of de ontvangen informatie al dan niet wordt gemeld aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking.
 10. Partijen zijn steeds gerechtigd een einde te stellen aan de samenwerking zonder enige schadevergoeding. Voor de bepaling van het ogenblik waarop zij zijn prestaties staakt, dient M&W Advocatenkantoor BVBA rekening te houden met de mogelijkheid voor de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een ander advocaat.
 11. Bij opzegging van de samenwerking blijven de reeds gepresteerde kosten en erelonen, en indien het ereloon forfaitair of proportioneel wordt begroot, het pro rata ereloon voor de reeds gepresteerde prestaties, verschuldigd door cliënt.
 12. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door en geïnterpreteerd naar Belgisch recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Leuven.